سی و یکمین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی

1403/02/29

شرکت تکاژه در سی یکمین کنگره نورولوژی و الکتروفیزویولوژی بالینی در تاریخ 25 الی 28 اردیبهشت ماه واقع در هتل المپیک حضور داشت. در این کنگره با حضور سخنرانی های ارزشمند اساتید نورولوژی در خصوص نورولوژی و لکتروفیزیولوژی بالینی کارگاه های آموزشی و مباحث علمی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

شرکت تکاژه در سی یکمین کنگره نورولوژی و الکتروفیزویولوژی بالینی در تاریخ 25 الی 28 اردیبهشت ماه واقع در هتل المپیک حضور داشت.

در این کنگره با حضور سخنرانی های ارزشمند اساتید نورولوژی در خصوص نورولوژی و لکتروفیزیولوژی بالینی کارگاه های آموزشی و مباحث علمی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.