سیزدهمین کنگره ملی انجمن آسم و آلرژی ایران

1403/03/05

تکاژه در سیزدمین سمینار ملی انجمن اسم و الرژی ایران به مدت دوروز در تاریخ 3-4 خردادماه 1403 در شهر اصفهان برگزار گردید حضور داشت.

تکاژه در سیزدمین سمینار ملی انجمن اسم و الرژی ایران به مدت دوروز در تاریخ 3-4 خردادماه 1403 در شهر اصفهان برگزار گررید حضور داشت.این کنگره با هدف پرداختن به بیماریهای شایع الرژی از جمله آسم، رینیت آلرژیک، سینوزیت، بیماریهای پوستی الرژیک، الرژی دارویی، الرژی غذایی، الرژی چشمی و نقایص ایمنی اولیه  و مقالاتی در این زمینه ها اراِیه گردید..

بیشتر از 50 سخنران از سراسر ایران و سایر کشورها در این کنگره جدیدترین یافته ها در زمینه تشخیص، درمان، و پیشگیری در بیماریهای الرژی و نقایص ایمنی را بیان کردند.