کنگره تازه های روان پزشکی کودک و نوجوان

1403/03/05

تکاژه در کنگره تازه های روان پزشکی کودک و نوجوان در تاریخ 2 الی 3 خرداد ماه واقع درمجتمع سعدی شیراز حضور داشت.

تکاژه در کنگره تازه های روان پزشکی کودک و نوجوان در تاریخ 2 الی 3 خرداد ماه واقع درمجتمع سعدی شیراز حضور داشت.

در این کنگره با حضور سخنرانی های ارزشمند اساتید روانپزشک در خصوص تازه های روان پزشکی کودک و نوجوان  علمی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت